ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

 

Το  Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας, το 1999, στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους καθηγητές ψυχολογίας κ.Ιωάννη Παρασκευόπουλο, την κ.Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι τον κ.Νικόλαο Γιαννίτσα. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε, για να το χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί με τους μαθητές της τάξης τους, μετά από ειδική εκπαίδευση  καθώς και όσοι άλλοι ειδικοί ασχολούνται με τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, για να εντοπίσουν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές. Οι περιοχές αυτές αφού εντοπιστούν χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις κύριες και μια συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα  κινητικών αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών .Οι κλίμακες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν  πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.


Οι δεκατέσσερις κλίμακες του Αθηνά Τεστ με τη σειρά που χορηγούνται στο παιδί κατά τομείς ανάπτυξης είναι οι εξής :

  • Ι. Νοητική ικανότητα

1. Γλωσσικές αναλογίες.
2. Αντιγραφή σχημάτων.
3. Λεξιλόγιο.

  • ΙΙ. Μνήμη ακολουθιών

4. Μνήμη αριθμών και κοινές ακολουθίες(συμπληρωματική).
5. Μνήμη εικόνων.
6. Μνήμη σχημάτων.

  • ΙΙΙ. Ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων

7. Ολοκλήρωση προτάσεων.
8. Ολοκλήρωση λέξεων.

  • ΙV. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα

9. Διάκριση γραφημάτων.
10. Διάκριση φθόγγων.
11. Σύνθεση φθόγγων.

  • V. Νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

12. Οπτικο-κινητικός συντονισμός.
13. Αντίληψη  δεξιού-αριστερού
14. Πλευρίωση.

Το Αθηνά Τεστ επειδή αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση έχει κατασκευαστεί  για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες, ενώ ορισμένες κλίμακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παιδιά όλων των ηλικιών. Το Αθηνά τεστ μπορεί να χορηγηθεί με τρεις τρόπους ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό: την πλήρη, τη βραχεία και την επιλεκτική χορήγηση. Σε κάθε περίπτωση ο εξεταστής θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που του παρέχει αυτό το τεστ (και όχι μόνο αυτές) ώστε κάθε περαιτέρω ενέργειά του (π.χ. παραπομπή σε άλλη υπηρεσία για συστηματικότερη διερεύνηση ή προγραμματισμός κατάλληλης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης)  να στηρίζεται σε μια ευρύτερη βάση ψυχοπαιδαγωγικών διαγνωστικών δεδομένων.