Προβλήματα που σχετίζονται με την ικανότητα προσοχής


Προσοχή είναι η ικανότητα επιλογής και διατήρησης της αντίληψης ενός εξωτερικού γεγονότος ή σκέψης. Αντιστοιχεί στη γενική κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης, η οποία επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να είναι δεκτικό σε κάθε μορφής πληροφορία που έρχεται στο μυαλό. Οι διαταραχές προσοχής επηρεάζουν παιδιά και ενήλικες οι οποίοι δεν είναι σε θέση να συγκεντρωθούν επαρκώς σε εργασία που πρέπει να εκτελεσθεί για μακρές περιόδους, ακόμα και αν η εργασία αυτή απαιτεί μια ελάχιστη νοητική προσπάθεια ή έχει επαναληπτικό χαρακτήρα ή το πρόσωπο είναι εξοικειωμένο με αυτή (όπως αναθεώρηση ή αντιγραφή). Μια χαρακτηριστική ιδιότητα της προσοχής είναι η ικανότητα να κατανέμεται σε διάφορες πηγές πληροφοριών ή εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν. Μια έλλειψη σε αυτή την ικανότητα προσοχής δεν είναι μόνο πολύ δαπανηρή γνωστικά, αλλά είναι επίσης πηγή δυσκολίας ακόμα και σημαντικής ταλαιπωρίας για ένα παιδί στο σχολικό περιβάλλον.

Εκτός της γενικής δράσης της εγκεφαλικής διέγερσης (δηλ. φλοιώδους φόρτισης) η μέθοδος TOMATIS είναι δυνατό να έχει πολύ θετική δράση στην επιλεκτική προσοχή. Ουσιαστικά, η διαδικασία Tomatis βασίζεται στην ηλεκτρονική επιλογή ηχητικού κύματος η οποία επιφέρει μια αντιληπτή ηχητική διαφορά που έχει ως στόχο να εκπλήσσει συνεχώς τον εγκέφαλο ώστε αυτός να παραμένει άγρυπνος και προσεκτικός. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναπτύξει αυτόματους μηχανισμούς ανίχνευσης αλλαγών, οι οποίοι κατά συνέπεια θα ενισχύσουν την επιλεκτική προσοχή.