Μαθησιακές δυσκολίες

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών και πολλά παιδιά (μεταξύ 4 και 6%) πάσχουν από αυτές. Αυτές δεν οφείλονται σε έλλειψη ευφυΐας, ή σε αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή σε ψυχοσυναισθηματικές προβλήματα. Αυτές οι δυσκολίες έχουν νευροβιολογική αφετηρία και προκύπτουν από το γεγονός πως ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου δεν αναπτύχθηκαν σωστά κατά την προγεννητική περίοδο.

Αυτές οι δυσκολίες περιλαμβάνουν τη δυσλεξία (έχει να κάνει με την ανάγνωση), τη δυσορθογραφία (η συσχέτιση ήχων με τη γραφή γράμματα), και τη δυσπραξία (η χρήση και ο συντονισμός εκμαθημένων χειρονομιών). Σε αυτές τις δυσκολίες περιλαμβάνονται η δυσφρασία (για ομιλούμενη γλώσσα) και ο ανώμαλος υπολογισμός (αφορά μαθηματικές συναρτήσεις και αριθμός).

Η μέθοδος ΤOMATIS λειτουργεί με βάση την πλαστικότητα των νευρικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται στην αποκρυπτογράφηση και ανάλυση των ήχων, όπως και αυτών που εμπλέκονται στη κινητικότητα, στη ισορροπία και το συντονισμό. Σαν τέτοια, η μέθοδος TOMATIS είναι δυνατό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις μαθησιακές τους δυσκολίες και τις γλωσσικές διαταραχές. Η μέθοδος TOMATIS δεν εξαλείφει εντελώς αυτά τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον βοηθά τα άτομα να τα χειριστούν καλύτερα και με αυτό τον τρόπο να τα ξεπεράσουν.